Dataskyddsbeskrivning

Pietarin Sini-valko Enkelit – St. Petersburgs Blå-vita Änglar ry

1. Upprätthållare av registren

Pietarin sini-valko Enkelit – St. Petersburgsblå-vita Änglar ry
Registernummer: 180.472
FO-nummer: 1636343-9
Adress: Skeppsredaregatan 3, 67100 Karleby
Telefon: 050-366 8841 / föreningens ordförande Ulla Mattsson
E-post: info@katulapsikirppis.fi

2. Grunder för insamling och behandling av uppgifter

Personuppgifter samlas för att organisera frivilligt arbete för föreningen, för genomförande av hjälpsändningsresor, marknadsföring och kundrelationer, skötsel av arbetsgivarförpliktelser samt insamling av donationer i överensstämmelse med föreningens verksamhetsidé. Hanteringen av personuppgifter grundar sig på medgivande av berörda parter och/eller lagstadgade förpliktelser.

Via föreningens facebook- och nätsidor samlas inte personuppgifter.

3. Registrens användning och informationsinnehåll Register som föreningen upprätthåller och uppgifter som ingår:

–  Föreningens medlemmar: namn, adress och/eller e-postadress och telefonnummer
–  Frivilliga medarbetare i föreningens verksamhet: namn och telefonnummer
–  Arbetstagare (anställda med lönestöd): namn, personbeteckning, adress, e-postadress och telefonnummer, dessutom uppgifter som    krävs för att upprätthålla arbetsförhållandet och kontakt med myndigheter
–  Personer som deltagit i föreningens resor: namn, personbeteckning, adress/e-postadress, telefonnummer
–  Mottagare av informationsbladet Barndom/Lapsuus: namn, adress och/eller e-postadress
–  Penninginsamling (med giltigt tillstånd): gåvogivarnas namn finns på bankens kontoutdrag och i bokföringen

4. Registren administreras av följande personer

– Ulla Mattsson: medlemmar, frivilliga medarbetare, deltagare i hjälpsändningsresor
– Ulla Lidsle: arbetstagare (anställda med lönestöd)
– Bengt Forsblom: understödjare och mottagare av Barndom/Lapsuus

Kontakt: info@katulapsikirppis.fi

5. Förvaringstid för uppgifterna

Personuppgifterna förvaras under den tid som fastställts för förpliktelser som arbetsgivare, samt så länge de behövs för uppehållande av kontakt till medlemmar, frivilliga medarbetare, resedeltagare, understödjare och mottagare av föreningens information.

6. Reglementsenliga informationskällor

I registren samlas uppgifter av de berörda personerna eller via arbetskraftsmyndigheterna. På nätsidorna är kakor (cookies) för uppföljning av besökarna aktiverade. Kakor och webbplatsdata kan blockeras via den egna sökmotorns/webbläsarens inställningar.

7. Reglementsenlig överlåtelse och överföring av uppgifter till länder utanför EU eller det europiska handelsområdet

Föreningen ger inga uppgifter åt utomstående.

8. Registrens säkerhet

Föreningens nätsidor är skyddade med brandvägg via vår serviceleverantör och till nätsidornas sekretessinställningar har brandväggar kopplats. Blanketter med personuppgifter förvaras i låst utrymme. Tillgång till uppgifterna har endast de personer i föreningen som behöver dem i sina åtaganden. De har egna lösenord till sina datorer.

9. Registrerad persons rättigheter

En person vars uppgifter finns i registret har rätt att granska dem genom att sända e-post till adressen info@katulapsikirppis.fi eller genom att ta kontakt med föreningens styrelseordförande.

Personen har rätt att kräva att felaktiga eller föråldrade uppgifter rättas eller raderas, eller att uppgifterna flyttas från ett system till ett annat. Han har också rätt att begränsa eller motsätta sig att uppgifterna används enligt artiklarna 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning. Personen har rätt att annullera ett tidigare godkännande av användningen av uppgifterna eller inlämna klagomål till övervakningsmyndighet beträffande hur hans personuppgifter hanterats. Han kan också förbjuda att hans uppgifter används för ändamål som gäller direktmarknadsföring.

Dataskyddsbeskrivningen är uppdaterad 03.06.2019